Roczne dane finansowe spółki Kredyt Inkaso.

L.p. WYBRANE DANE FINANSOWE W tys. zł
2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 100 648 86 855 69 227 63 437 41 020
2. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 66 750 57 058 46 976 30 340 14 331
3. Zysk (strata) brutto 40 273 31 948 18 491 18 630 9 443
4. Zysk (strata) netto 40 142 33 374 17 196 18 726 8 336
5. Aktywa razem 593 856 498 214 453 180 887 085 268 800
6. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 364 240 308 032 295 882 298 820 55 297
7. Zobowiązania długoterminowe 188 073 247 864 234 474 260 729 16 852
8. Zobowiązania krótkoterminowe 176 167 60 168 61 408 37 722 38 379
9. Kapitał własny 229 615 190 183 157 298 588 265 213 503
10. Kapitał zakładowy 12 937 12 937 12 937 12 937 9 169
11. Liczba akcji 12 937 12 937 12 937 12 937 9 169
12. Wartość księgowa na jedną akcję 17,75 14,70 12,16 45,47 23,29
13. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję - - - 0,32 0,95